Slovensky | English
Infomail: fio@fio.sk

e-Broker Manual

This manual covers basic activities within the e-Broker application and provides a detailed guide for how to login to the application, what the individual selections in the main navigation bar actually do, how to search for a title using various criteria and how to set up e-Broker to match your needs and to use basic technical analysis functions, etc. - start here.

A detailed description of the full version of the e-Broker application and all selections and functions can be found in the following document. The appropriate section of the manual related to the e-Broker application, the current section, can be opened at any time by clicking on the Manual link in the upper navigation bar in the full version of e-Broker. The manual is not accessible in the basic version from the navigation bar and the basic version does not contain details as to the functions contained therein.Pro rychlé vyhledání a zobrazení cenného papíru slouží v aplikaci e-Broker rychlé volby nazvané "Na-jdi CP" a "Jdi na CP". Do pole "Najdi CP" se zadává název společnosti nebo jeho část a stisknutím tlačítka „GO“ spustíte vyhledávání. Pokud klient zná přímo symbol cenného papíru (tzv. ticker), zadá-vá jej do pole "Jdi na CP". Aplikace dále umožňuje vyhledat a zobrazit množinu cenných papírů odpovídající definovaným para-metrům a zadaným kritériím. Výsledek vyhledávání je možné seřadit podle požadavků klienta. V pří-padě, že klient vyhledává podle definovaných parametrů častěji, může si vyhledávací formulář uložit pod vlastním názvem a při dalším použití již není potřeba vyplňovat formulář znovu.

V aplikaci e-Broker je možné podávat pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů v reálném čase.

Pro podání pokynu k nákupu je potřeba u vybraného cenného papíru kliknout na symbol se zelenou šipkou, pro podání pokynu k prodeji je potřeba kliknout na symbol s červenou šipkou. Následně se zobrazí okno pokynu, ve kterém vyplníte parametry pokynu. Zejména cenu za kterou jste ochotni na-kupovat nebo prodávat jeden kus vybraného cenného papíru, množství a platnost pokynu.

Následně je vygenerován pokyn, který je okamžitě odeslán na příslušný trh (burzu).

Inteligentní pokyny

Obchodní systém Fio banky umožňuje podávat inteligentní pokyny, které představují automatickou reakci nákupem nebo prodejem cenného papíru dle předem definované situace na trhu. Klient podle své investiční strategie určuje, co se má stát s jeho pozicemi. Cílem je zajistit co nejlepší cenu naku-povaných nebo prodávaných cenných papírů, zamezit nárůstu ztrát nad předem definovanou úroveň, popřípadě skrýt parametry pokynu tak, aby nedocházelo k ovlivňování ostatních účastníků trhu.

Jedním z nejpoužívanějších inteligentních pokynů je Stop-Loss. Nejčastěji se tímto pokynem klient chrání před případnou ztrátou. To znamená, že předem definuje cenu, na které budou nakoupené cenné papíry automaticky prodány v případě, že kurz poklesne na tuto úroveň.

Aplikace e-Broker umožňuje sledovat aktuální stav a průběžný vývoj Vašeho portfolia pomocí záložky „Portfolio". V této záložce naleznete Vámi nakoupené cenné papíry s aktuálními kurzy, zpravodajství, graf vývoje portfolia i jednotlivých cenných papírů, přehled podaných a uskutečněných pokynů. Vývoj portfolia je možné sledovat za předem definované období.

Do portfolia je možné fiktivně přidat i takové cenné papíry, které klient nakoupil prostřednictvím jiného obchodníka nebo se rozhodl, že by chtěl tyto cenné papíry pouze sledovat.

V této záložce rovněž naleznete sekce e-SPAD a EasyClick. V těchto sekcích je možné sledovat všechny cenné papíry zařazeny v prestižním segmentu SPAD pražské burzy a EasyClick české burzy RM-SYSTÉM najednou. Díky tomu máte k dispozici detailní přehled o vývoji v těchto likvidních seg-mentech. Součástí sekcí jsou podrobné grafy, hloubka trhu a přehled všech realizovaných obchodů. Tyto informace jsou určeny především aktivnějším klientům nebo obchodníkům.

Informace o cenných papírech, získáte prostřednictvím záložky „Cenné papíry", která poskytuje detail-ní informace o vybraném cenném papíru, a to buďto v základním přehledu, nebo včetně technické a fundamentální analýzy, které jsou významnými nástroji pro investiční rozhodování.

V sekci „Základní přehled" nalezne klient nejvíce informací o vybraném cenném papíru včetně infor-mací o emitentovi, ekonomických ukazatelích, tržbách, popřípadě doporučení makléřů.

Ekonomická data zobrazovaná v pravém sloupci jsou poskytována jednou z nejprestižnějších agentur na světě - Thomson Reuters. Základní popis emitenta daného cenného papíru stručně popisuje před-mět činnosti společnosti. Tyto informace jsou přístupné v anglickém jazyce. Níže jsou uvedeny infor-mace o sídle společnosti, datum zveřejnění hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí a datum konce fiskálního roku. U vybraných cenných papírů nalezneme blok ekonomických ukazatelů obsahu-jících údaje o výši základního jmění společnosti, počtu vydaných akcií, výši dosažené tržby a zisku k uvedenému období. Dále je uvedeno srovnání tržní kapitalizace, rentability, podílu tržby na akcii, zisku na akcii a P/E (podíl aktuálního kurzu a zisku na akcii) s hodnotami jiných společností působících ve stejném průmyslovém odvětví.

Uvedená doporučení makléřů jsou rovněž převzaty od agentury Thomson Reuters. Známkami 1 až 5 je hodnoceno zda cenný papír koupit, držet nebo prodat (1-rozhodně koupit, 2-koupit, 3-držet, 4-prodat, 5-rozhodně prodat). Kromě aktuálního doporučení jsou k dispozici informace staré týden, mě-síc, dva měsíce a čtvrt roku. Ze všech hodnocení je na posledním řádku zobrazen průměr.

Technická analýza

Smyslem technické analýzy je predikovat na základě historických dat budoucí vývoj kurzu cenného papíru. Sekce „Technická analýza" poskytuje množství ukazatelů, pomocí kterých je možné zvolený cenný papír analyzovat. Jednotlivé funkce se vykreslují buď přímo do grafu cenného papíru, nebo pod hlavním grafem zcela samostatně. s kurzem cenného papíru. Samozřejmostí je volba období, za které se uvedený indikátor vykresluje, nebo možnost srovnat vybraný cenný papír či index s jiným.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je důležitou součástí investičního rozhodování a využívá se k posouzení fi-nanční situace emitenta cenného papíru. V sekci „Fundamentální analýza" je k dispozici velké množ-ství informací a finančních ukazatelů, které je možné uspořádat dle konkrétních požadavků klienta. U vybrané společnosti se zobrazí předdefinovaná skupina informací, jako je označení cenného papíru, kurz, tržní kapitalizace, tržby a mnoho dalších. Vybranou společnost je možné porovnávat s jinou spo-lečností a zobrazit jejich ukazatele a finanční údaje v řádcích tak, aby srovnání bylo co nejpřehledněj-ší.

Aplikace e-Broker umožňuje velmi jednoduchým způsobem nastavit pro každého uživatele vlastní po-hled zobrazovaných údajů v jednotlivých záložkách dle individuálních požadavků. Standardní implicitní nastavení zobrazuje pouze základní, nejpotřebnější informace, ale každý uživatel má možnost uložit si pod různými profily a názvy několik vlastních pohledů nebo toto standardní nastavení změnit a vybrat si z početného množství různých informací takové, které budou zobrazovány. Tyto informace je možné seřadit opět dle požadavků klienta.

Hlásiče

Používateľ tejto služby dostáva na svoj mobilný telefón alebo na svoju emailovú adresu nepravidelné správy, pomocou ktorých môže získavať informácie o zaujímavých investičných príležitostiach a o vlastných uskutočnených obchodoch. Podľa typu zvoleného hlásiče každá správa obsahuje jednu z nasledujúcich informácií:

 • Informácie o dosiahnutie zadanej cenovej úrovne u vybraného cenného papiera.
 • Informácie o uskutočnení obchodu v prípade uspokojenie alebo čiastočné uspokojenie zvoleného pokynu.

Princíp služby

Jednotlivé správy sú generované a rozosielané automaticky bezprostredne potom, čo nastanú podmienky zadané užívateľom pre spustenie hlásiče. Na zabezpečenie okamžitého odoslania SMS správ na čísla klientov využíva Fio externú špecializovanú spoločnosť. Všetci klienti zaregistrovaní pre túto službu tak dostávajú SMS správu v rozmedzí maximálne niekoľkých málo sekúnd od jej vytvorenia.

Podmienky a postup získania služby

 • Cena služby je 2, - CZK za každú odoslanú SMS, správy posielané na emailovú adresu sú samozrejme bezplatné.
 • Suma za odoslané SMS sa automaticky strháva z obchodného účtu klienta naraz vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.
 • Nie je potrebné podpisovať žiadnu novú zmluvu a stačí si u nás Hlásiče len zaregistrovať.
 • Služba Hlásiče je poskytovaná iba klientom s platnou Komisionársku zmluvou.
 • Zasielanie hlásičov je možné aktivovať iba na telefónne čísla sietí českých mobilných operátorov.

Registrácia služby V aplikácii e-Broker je priamo na hlavnej vodorovnej príkazového lište k dispozícii odkaz "Hlásiče". Ak chce používateľ nastaviť hlásič na uspokojenie pokynu, vyberie z rolovacej ponuky jeho číslo a uvedie tel.číslo alebo e-mailovú adresu, kam má byť správa zaslaná. Ak chce nastaviť hlásič na dosiahnutie cenovej úrovne, zadá identifikáciu zvoleného titulu a príslušnú cenovú úroveň.

Upozornenie: SMS hlásiče sú dostupné v aplikácií e-Broker len pre české SIM karty

Streamer

Streamer umožňuje získať prístup k streamovaným kurzom cenných papierov v reálnom čase. Streamer umožňuje ešte rýchlejšiu reakciu na situáciu na trhu, a to aj v prípade, keď je portfólio zložené z väčšieho počtu titulov.

Základné charakteristiky

 • Streamované dáta a kurzy cenných papierov v reálnom čase.
 • Možnosť vytvoriť 15 vlastných portfólií s až 20 rôznymi titulmi v každom z nich.
 • K dispozícii streamovaný graf aktuálne zobrazeného titulu v portfóliu.

Princíp Streamera

Streamer zobrazuje každú zmenu kurzu a ďaľších údajov, akonáhle k nej dôjde na trhu. Na rozdiel od štandardnej aplikácie e-Broker nie je potrebné uskutočňovať žiadne aktualizácie stránky. Keď napríklad dôjde k zmene dopytu alebo počtu kusov v dopyte, zmena sa automaticky prejaví v portfóliu a naviac zvýrazní farebným podsvietením.

Ak aktívne obchodujete a využívate okamžité drobné výchylky kurzov, môžete tak získať nevyhnutnú konkurenčnú výhodu pred ostatnými investormi.

Podmienky a postup aktivácie

Služba je poskytovaná za cenu 33,85 EUR mesačne. Čiastka je automaticky strhávaná z obchodného účtu vždy k prvému dni v mesiaci. Služba je prístupná priamo z obchodnej aplikácie e-Broker pod záložkou Streamer. Tu môžete uskutočniť online registráciu vyplnením Vášho hesla k aplikácii e-Broker a vyslovením súhlasu s uvedenými podmienkami. Pre správne fungovanie služby je potrebné v Globálnom nastavení aplikácie e-Broker povoliť online kurzy z trhov.

Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba zaregistrovaná, je prevádzkovaná zdarma. Môžete si tak vyskúšať bezplatne jej fungovanie. V prípade, že sa rozhodnete službu zrušiť, môžete tak urobiť v aplikácii e-Broker pod záložkou Streamer.

Fundamentálna analýza

Je druhom akciovej analýzy, ktorý hľadá základné a podstatné faktory globálneho, ekonomického, politického, odvetvového a firemného konceptu v snahe určiť, ktoré aktívum je na trhu podhodnotené alebo nadhodnotené vzhľadom na svoju vnútornú hodnotu.

Uplatňuje sa predovšetkým pre doporučenie dlhodobejšieho charakteru.

"Fundamentálna analýza" je v aplikácii e-Broker k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavného menu.

Z obsahu fundamentálnej analýzy považujeme za základné údaje:

 • trhová kapitalizácia spoločnosti - hodnotu získame vynásobením počtu akcií vydaných spoločnosťou trhovou cenou jednej akcie. Číslo trhovej kapitalizácie nám približuje veľkosť spoločnosti meranou jej celkovou hodnotou.
 • účtovná hodnota na akciu = (Vlastný kapitál - Prioritné akcie) / Počet vydaných kmeňových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podľa účtovných výkazov spoločnosti, ktorá ich vydala. Z nej potom môžeme vychádzať pri stanovení trhovej hodnoty akcie.
 • cena/účtovná hodnota - čím väčšia a lepšia spoločnosť, tým je táto hodnota vyššia. U menej známych spoločností s nejasným výhľadom naopak toto číslo klesá. Pre spoločnosti zaradené do indexu DJIA predstavuje v priemere 3,5, pre spoločnosti S&P's 500 je to 2,8 a pre Nasdaq 2,6.
 • tržby - tržby spoločnosti za posledný účtovný rok. V USA si spoločnosti obvykle volia odlišný účtovný rok od kalendárneho.
 • cena/tržby - pomer ceny a tržieb na jednu akciu. Táto hodnota by mala byť menšia ako 2. Len v prípade mimoriadne dobrej ziskovosti môže byť toto číslo opodstatnene vyššie.
 • zisk na akciu - najsledovanejšia hodnota každej spoločnosti. Akcionárom dáva informáciu o tom, či je podnikanie úspešné. Z čistého zisku sa môžu rozdeľovať dividendy, ktoré sú spravidla vyplatené ročne, v prípade amerických spoločností často aj štvrťročne.
 • P/E - aktuálny kurz akcie/zisk na akciu. Podobne ako v "Cena/účtovná hodnota" nemožno určiť správnu hodnotu. Zodpovedá dobe, za ktorú spoločnosť vyprodukuje zisk po zdanení rovný jej trhovej kapitalizácii. Napr. P/E 15 znamená, že spoločnosť pri svojej súčasnej výkonnosti zarobí toľko, na koľko je v súčasnosti trhom ocenená, za 15 rokov. V súčasnosti je P/E pre DJIA okolo 30, S&P's 500 cca 32 a Nasdaq asi 37.
 • zisková marža - čistý zisk / celkové tržby x 100. Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.
 • rentabilita vlastného imania - ROE, čistý zisk / vlastný kapitál. Ukazovateľ predstavuje schopnosť zhodnocovať vložený kapitál.
 • rentabilita aktív - ROA, (čistý zisk + úroky po zdanení) / celkové aktíva. Ukazovateľ predstavuje výsledný efekt dosahovaný z celkového kapitálu.
 • dividendový výnos - Dividenda na jednu akciu / kurz akcie. Ročný percentuálny výnos z dividend pri aktuálnej cene. Pre väčšinu akcionárov je to jediný príjem z držania akcií, okrem výnosu z nárastu hodnoty akcie.

... a mnoho ďalších.

Úspešnosť doporučení Fio uvádzaných v časti spravodajstvo môžu klienti posúdiť podľa vzorového portfólia spravovaného maklérmi Fio PortFIO. V PortFiu je každá transakcia odôvodnená a popísaná. Výsledné zhodnotenie zohľadňuje aj bežné poplatky za zrealizované obchody a ďalšie služby Fio využívané v PortFiu.

Technická analýza

analýza, ktorá sleduje historický cenový vývoj za účelom predikcie vývoja v blízkej budúcnosti. Slúži k čo najlepšiemu načasovaniu nákupu/predaja akcií a spolu s fundamentálnou analýzou môže významne pomôcť k úspechu Vašej investície.

Technická analýza je k dispozícii v časti "Cenné papiere", ktorá je dostupná z hlavnej ponuky v hlavičke každej stránky aplikácie e-Broker. Jednotlivé parametre si nastavujete sami.

Predpoklady, aby mohla byť technická analýza použitá:

 • cena odráža všetky známe informácie (titul má zreteľné fundamenty)
 • cenový vývoj nie je úplne náhodný (titul je likvidný a nepodlieha náhodným cenovým skokom)

Nástrojmi technickej analýzy sú trendové línie, grafické formácie a matematicko-štatistické výpočty - indikátory.

Trendové línie - vznikajú sledovaním historického vývoja kurzu akcii a komodít. Poznáme tri základné trendy rastúci, klesajúci a pohyb do strany.

Grafické formácie - umožňujú predikovať ďalší smer - pokračovanie alebo zmenu trendu. Najpoužívanejšie formácie sú trojuholníky a obdĺžniky.

Indikátory - rôzne vzorce, ktorých výpočtom vieme učiť najvýhodnejšiu cenu pri predaji alebo nákupe titulu.

Podrobnejší popis jednotlivých indikátorov:

 • MA - Moving average

Niekoľkodenná priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. Klient si počet dní volí podľa toho, aký trend chce sledovať: veľmi krátky (5-13 dní), krátky (14-25 dní), kratší strednodobý (26-49 dní), strednodobý (50-100 dní), alebo dlhodobý trend (100-200 dní). Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení MA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

 • EMA - Exponential moving average

Niekoľkodenná exponenciálna priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200 denný priemer. EMA býva mierne spoľahlivejšia ako MA, pretože pri výpočte dáva starším dátam nižšiu váhu. Počet dní sa volí rovnako ako u MA. Indikácia k nákupu/predaju prichádza po prerazení EMA. Čím je zvolené obdobie dlhšie, tým je indikácia spoľahlivejšia.

 • BB HORNÉ/STRED/DOLNÉ -Bollinger bands

Pásmo ohraničujúce kĺzavý priemer. Šírka pásma je daná volatilitou kurzu akcie. Čím je pásmo užšie, tým menšími výkyvmi prechádza kurz zvoleného titulu, a naopak. Typicky prichádza výraznejšia zmena kurzu po dlhšom období nižšej volatility.

 • MACD - Moving average covergence divergence

Je často považovaný za najspoľahlivejší indikátor. Počíta sa odčítaním dlhodobého (26denného) kĺzavého priemeru od krátkodobého (12denného). Do grafu je zakreslená aj tzv. spúšťacia úroveň (9dňový MA),ktorá generuje nákupné/predajné signály. Indikátor MACD osciluje okolo nuly. Nákupný/predajný signál sa generuje vo chvíli, kedy sa MACD dostane nad svoju spúšťaciu úroveň, a je tým silnejší, čím ďalej od nuly sa MACD vychýli.

 • MFI (Money flow index)

Indikátor momentu, meria silu prúdenia peňazí do/z akcie. Pracuje s kurzom aj objemom. Indikátor sa pohybuje v pásme 20-80, čím je bližšie k týmto krajným hodnotám, tým je väčšia šanca na zmenu kurzu.

 • PVO (Volume oscilator)

Rozdiel medzi dvoma MA objemu danej akcie. Indikátor je nezávislý na cene akcie. Používa sa na potvrdenie trendu. Rastúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac kupujúcich, teda pravdepodobný ďalší rast. Klesajúci kurz + zvyšujúci sa objem = viac predávajúcich, klesajúci trend bude pokračovať.

 • RSI (Relative strength index)

Index relatívnej sily, počíta sa pomocou priemerných kladných a záporných zmien v cene za určité zvolené obdobie. Indikátor sa pohybuje v pásme 0-100, pričom hodnoty nad 70 znamenajú prekúpenosť a hodnoty pod 30 prepredanosť trhu.

Bližšie sa technickej analýze venuje množstvo odbornej literatúry, medzi inými aj kniha Oldřicha Rejnuše "Teorie a praxe obchodování s cennými papíry".e-Broker

Login | Demo

Internetbanking

Login | Preview

Smartbanking

Download | Activation


Facebook Twitter YouTube

Exchange list

BuySell
CZK25,5943924,24861
USD1,105481,04107
GBP0,869910,81923
CHF0,976970,92005
PLN4,451244,19193

Full details here